Kevin Len
Giám đốc Điều hành


Nguyễn Minh Phương (Joyce)
Tổng Giám đốc


Adrian Phua
Giám đốc Phát triển Kinh doanh